Organisering

Ledelsesgruppen

Der er i projektet nedsat en ledelsesgruppe, som mødes en gang om måneden. Følgende personer deltager:

Der er i projektet nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de 4 deltagende partnere.

  • Ulla Koch (formand), University College Sjælland
  • Henning Salling Olesen, Roskilde Universitet
  • Flemming G. Andersen, Syddansk Universitet
  • Søren Vang Rasmussen, University College Syddanmark
  • Styregruppen mødes op til to gange om året.

Partnere

ELYK er et partnerskab mellem University College Sjælland (projektleder) University College Syd, Syddansk Universitet / Knowledge Lab og Roskilde Universitet.

University College Sjælland
Ansøger og varetager rollen som leder af projektet. University College Sjælland (UCSJ) er en af otte nye professionshøjskoler, som blev etableret i august 2007. UCSJ har 750 medarbejdere, 6200 fuldtidsstuderende og 11.000 i efteruddannelse bl.a. inden for lederudvikling rettet mod såvel offentlige som private virksomheder. UCSJ har gennem flere år udbudt E-læringsbaserede professionsuddannelser og E-læringsbaseret efter- og videreuddannelse – uddannelser som er udviklet i samarbejde med institutionens kompetencecenter inden for E-læring.Udvikling af nye E-læringsaktiviteter varetages i dag af UCSJs program for IT og læring hvortil der er tilknyttet flere medarbejdere. I UCSJs strategiplan for 2008 – 2012 er “IT støttet uddannelse og kompetenceudvikling i udkantsområder” udnævnt som et særligt prioriteret indsatsområde. I ELYK-projektet skal UCSJ især bidrage med viden om tilrettelæggelse af E-læringsbaserede efter/og videreuddannelser ligesom UCSJ vil bidrage med viden om design af LMS-systemer og inddragelse af web 2.0 medier i E-læringsaktiviteter. UCSJ er sammen med UC-Syd desuden partner i Det nationale Videncenter for Læremidler – Læremiddel.dk og har derfor erfaring i opbygning af nationale videns og kompetencecentre.

University College Syd (UC Syd)
Professionshøjskole i den syddanske region med 270 undervisere og 2000 fuldtidsstuderende. Professionshøjskolen varetager professionsuddannelser inden for Læreruddannelse, Pædagoguddannelse, Sygeplejerskeuddannelse, Grafisk kommunikation og Ernæring og sundhed i den syddanske region. Endvidere har professionsuddannelsen tilknyttet 6 videncentre, heraf et videncenter i ledelse og et videncenter i e-læring (Videncenter for læremidler og evaluering). UC Syd har en tæt samarbejdsaftale med IBC Kolding om ledelse og et formaliseret partnerskab om professionsbachelor i finansøkonomi. UC Syds videncenter for ledelse deltager i en række netværk med virksomheder om bl.a. ledelsesudvikling og virtuelle teams. UC Syd har omfattende udviklings- og forskningsprojekter om e-læring. I ELYK- projektet skal UC SYD især bidrage med viden om tilrettelæggelse af E-læringsbaserede efter/og videreuddannelser herunder viden om design af LMS-systemer. UC SYD er sammen med UC-Sjælland desuden partner i Det nationale Videncenter for Læremidler – Læremiddel.dk og har derfor erfaring i opbygning af nationale videns og kompetencecentre.

Syddansk Universitet – Knowledge Lab.
Knowledge Lab blev etableret i oktober 2002 som ét af fire IT-kompetencecentre i Jylland og på Fyn. Formålet med centeret er at skabe et bedre samarbejde mellem den it-relaterede forskning på universiteterne og private og offentlige virksomheder samt organisationer. Kerneydelsen er forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med private og offentlige virksomheder og institutioner. Knowledge Lab har deltaget i en række partnerskabsprojekter i samarbejde med virksomheder hvor fokus har været IT-støttet kompetenceudvikling. I ELYK-projektet skal Knowledge Lab især bidrage med viden om kompetenceudviklingsstrategier og E-læringsstøttet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder. Desuden skal centeret bidrage med viden om etablering af netværk og klynger med inddragelse af virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Roskilde Universitet
Har ca. 900 medarbejdere og 9000 studerende indenfor alle hovedområder. Roskilde Universitet gennemfører uddannelser i bl.a. Pædagogik, Psykologi, Organisationspsykologi, Voksenuddannelse, Socialt Entreprenørskab, Kommunikation, Informatik, Virksomhedsstudier samt IKT og læring. Universitet har forskeruddannelser knyttet til disse områder. Roskilde Universitet har en stærk position med hensyn til forskning i læring i arbejdslivet, i erhvervsrettede uddannelser, i net-baseret og net-støttet kollaborativ læring, i udnyttelse af de nye vidensmedier til uddannelse og formidling, i dialogisk forskningskommunikation samt i medarbejderdreven innovation i virksomheder og erhverv. Som partner i Sakai-projektet deltager universitetet endvidere i udvikling og evaluering af open source e-læringsplatforme. Universitetet har omfattende erfaringer med tværfaglige samarbejder med andre forskningsinstitutioner, virksomheder og organisationer. Roskilde Universitet vil i ELYK-projektet især bidrage med forskningsbaseret viden om virksomheders og medarbejderes kompetencebehov, potentialer og barrierer for E-læring, læringsmiljøer i små og mellemstore virksomheder og samspillet mellem individuel og organisatorisk læring og læring i netværk/klynger. Roskilde Universitet vil desuden bidrage med viden om design og evaluering af såvel e-læringsplatforme som nye Web 2.0 og Metaverse vidensmedier.